การศึกษาบทบาทและลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ในภาพยนตร์ไทย A STUDY OF ROLE AND CHARACTERISTIC OF ART DIRECTOR IN THAI FILM

ผู้แต่ง

  • นพดล อินทร์จันทร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาบทบาทและลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ในภาพยนตร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาบทบาทและลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ในภาพยนตร์ไทย โดยศึกษาบุคลากรผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ของไทย ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ของไทยในปัจจุบัน จำนวน 292 คน และศึกษาเบื้องลึกสำหรับบทบาทผู้กำกับศิลป์จำนวน 18 คน ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของผู้กำกับศิลป์ในภาพยนตร์ไทยส่วนมากจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างภาพ ควบคุมความคิดหลัก (Concept) คุมโคลมสีของภาพยนตร์ นอกจากนั้นโดยส่วนมากมักมองงานด้านกำกับศิลป์อยู่ในแวดวงของการทำงานด้านฉาก จัดหาสถานที่ในการถ่ายทำ (Location) และอุปกรณ์ประกอบฉาก(Prop) โดยอาจรวมไปถึงการทำงานของงานเทคนิคพิเศษต่างๆ โดยส่วนมากมักแยกงานด้านเครื่องแต่งกายออกจากงานกำกับศิลป์ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ในภาพยนตร์ไทย ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ ที่ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (2) มีความตรงต่อเวลา (3) มีความเข้าใจเรื่องความงามทางศิลปะ (4) มีรสนิยมที่ดี (5) มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ไทยด้วย F-test พบว่าบุคคลที่ทำงานแตกต่างกัน มีระดับทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : บทบาท, ลักษณะ, ผู้กำกับศิลป์, ภาพยนตร์ไทย

Abstract

 The objective of “A Study of role and characteristic of Art Director in Thai film” aimed to seek for the role and characteristic of professions related to current Thai film production. 292 persons, including deep data analysis of 18 Art Directors, were used as subjects in the study. The findings indicated that most of Art Director played a role in creating images as well as managing concept and color chrome of the film. Moreover Art Directors focused on settings, locations, props and special techniques. Costumes however, was obviously separated from art direction. The most five satisfying roles and characteristics of Thai film Art Director respectively were team work, punctuality, artistry, preference and initiative. The result of the study also revealed that, when compared to average score of the role and characteristic’s analyzed by F-test, ones whose tasks differed from others had , .05, various score.

Keywords: Role, Characteristic, Art Director, Film

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-02-10

Most read articles by the same author(s)