บทปริทัศน์หนังสือ ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ สุวรรณา สถาอานันท์,บรรณาธิการ สำนักพิมพ์วิภาษา 2552

  • ดวงมน จิตร์จำนงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทคัดย่อ

THE  REVIEW  OF “THE  POETIC  JUSTICE”

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ดวงมน จิตร์จำนงค์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ/บทปริทัศน์หนังสือ