อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์ทางภาษาที่ไม่ควรมองข้าม

  • หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

HUMOR IN BUMPER STICKERS: A CHARM OF LANGUAGE THAT SHOULDN’T BE IGNORED

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย