ละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว:แนวคิดการใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนา

  • ปิยวดี มากพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

KING RAMA VI’S PLAYS: IDEAS OF ART- BASED DEVELOPMENT

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ปิยวดี มากพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ