รางวัลนักแสดง: สัญวิทยาและมายาคติในวงการภาพยนตร์ไทย

  • ปรวัน แพทยานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

ACTING AWARDS:  SIGNIFICANT AND MYTH IN THAI FILM

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ปรวัน แพทยานนท์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ