ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย

Authors

  • นพดล อินทร์จันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

THAI  FILMS: THE  DEVELOPMENT OF IDEAS IN THAI SOCIETY CONTEXT

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นพดล อินทร์จันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)