ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย

  • นพดล อินทร์จันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

THAI  FILMS: THE  DEVELOPMENT OF IDEAS IN THAI SOCIETY CONTEXT

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

นพดล อินทร์จันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ