ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • นพดล อินทร์จันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

THAI  FILMS: THE  DEVELOPMENT OF IDEAS IN THAI SOCIETY CONTEXT

Author Biography

นพดล อินทร์จันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Downloads