เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

  • ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทคัดย่อ

INTELLIGENCE AND CREATING LOCAL WISDOM

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ