สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่

  • ก้องเกียรติ มหาอินทร์

บทคัดย่อ

SIGNS  THAT  APPEAR  IN  THE  FASHION DESIGN  AND THE REFLECTION OF POST MODERN  CULTURE

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ก้องเกียรติ มหาอินทร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เผยแพร่แล้ว
2012-09-05
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ