บทบรรณาธิการ

  • อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-29
การอ้างอิงบทความ
คงสำราญป. (2020). บทบรรณาธิการ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 22(1), 7. ืบค้น จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/246558
ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ