การปรับบทวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรัตน์

ผู้แต่ง

  • ภูมรินทร์ สุโกสิ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

การปรับบท, ลิเกทรงเครื่อง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การปรับบทวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรัตน์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำบทวรรณคดีไทยมาปรับใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรัตน์ โดยศึกษาจากบทวรรณคดีไทยกับบทลิเกทรงเครื่องเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงปี่พิฆาตและตอนหลงรูปนางละเวง เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง

ผลการศึกษาพบว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์มีการนำเนื้อเรื่องจากบทวรรณคดีไทยมาปรับใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ซึ่งในตัวบทที่ใช้ในการแสดงและการดำเนินเรื่อง มีทั้งการคงฉากเดิมและเหตุการณ์บางตอนที่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ตัดทอนตัวละคร ฉากและเหตุการณ์บางตอนของเนื้อเรื่องให้ต่างไปจากบทวรรณคดีไทย ซึ่งการเสนอเนื้อเรื่องจากบทวรรณคดีไทยที่นำมาปรับใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษาคุณค่าด้านเนื้อหาของบทวรรณคดีไทยบางตอนเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ชมในยุคปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมศิลปากร. (2546). เสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เล่ม 3. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา.

กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ. คีตศิลปินอาวุโส. สำนักการสังคีต กรมศิลปากร. สัมภาษณ์วันที่ 30 มิถุนายน 2563.

ผะอบ โปษะกฤษณะ , สุวรรณี อุดมผล. (2523). วรรณกรรมประกอบการเล่นลิเก. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ กระทรวงศึกษาธิการ.

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. (2546). บทละครเรื่องอิเหนา. พิมพ์ครั้งที่ 15.กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.

วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561. สัมภาษณ์วันที่ 30 มิถุนายน 2563.

สุนทรภู่. (2553). พระอภัยมณีของสุนทรภู่. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค.

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2553). “ลิเก” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับการเรียนรู้ เล่มที่ 15. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29