เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี THAI IDENTITY IN CONTEMPORARY THAI DANCE “NARAI AVATARA 2003” BY NARAPONG CHARASSRI

  • จุลชาติ อรัณยะนาค

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         วิทยานิพนธ์เรื่อง เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ.2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี นี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษารูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรีที่จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยแบบสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์มรดกทางนาฏยศิลป์และวรรณกรรมของชาติสำหรับคนรุ่นใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งประเด็นคำถามถึง รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี จะเป็นอย่างไร เครื่องมือ 6 ชนิดที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสำรวจข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานนาฏยศิลป์แบบสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในงานสัมมนา สื่อสารสนเทศอื่นๆ การสำรวจข้อมูลภาคสนาม และเกณฑ์มาตรฐานศิลปินต้นแบบ การเก็บข้อมูลได้ดำเนินการอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม 2546 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำมาวิเคราะห์ และได้คำตอบของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ รูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” ประกอบไปด้วย 1) บทการแสดง 2) การออกแบบลีลา 3) การออกแบบเครื่องแต่งกาย 4) การออกแบบดนตรี 5) การออกแบบพื้นที่เวที 6) การออกแบบแสง 7) การออกแบบอุปกรณ์การแสดง 8) นักแสดง และแนวคิดในการสร้างเอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 1) สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทย 2) การใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย 3) การใช้ทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย 4) การใช้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเสริมเอกลักษณ์ไทยให้เด่นขึ้น 5) สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทย 6) คำนึงถึงการสร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย 7) การอนุรักษ์ความเป็นไทย 8) คุณธรรมที่ยอมรับกันในสังคมไทย 9) การสร้างอรรถรสในการแสดงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย 10) คำนึงถึงการสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย 11) สร้างจิตสำนึกในด้านเอกลักษณ์ไทยให้กับคนรุ่นใหม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทุกประการ

คำสำคัญ: เอกลักษณ์ไทย/งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย/ นาฏศิลป์ร่วมสมัย / นารายณ์อวตาร /นราพงษ์ จรัสศรี

Abstract

          The thesis, Thai Identity in Contemporary Dance “Narai Avatar 2003” is what the researcher intends to study the Thai identity appeared in a Thai contemporary dance work called “Narai Avatar 2003” choreographed by Naraphong Charassri, the pioneer of this kind and performed guideline in establishing Thai identity creatively as a tool to preserve national heritage in performing arts and literature for the new generation. Therefore, the main question in the research is “What is the Thai Identity and the idea behind creating the Thai identity in Thai Contemporary dance “Narai Avatar 2003” by Naraphong Charassri” The six tools for this research are; exploring literatures, interviewing people involving creations of creative performing arts, participating in symposiums, collecting data from various medias, field studies, studying of the original artist’s standard. The collection of information happens during January 2003 – February 2012. The information is analyzed and concluded that the answer to this research is Thai Contemporary dance, “Narai Avatar 2003” contains:- 1) Play script 2) Choreographing 3) Costumes design 4) Music composition 5) Stage functioning design 6) Light design 7) Props design 8) Performers Concept of Thai identities creation in Thai Contemporary dance “Narai Avatar 2003” is consisted of :- 1) Reflection of Thai identities 2) Application of symbols in creation of Thai identities 3) Utilization of performing arts and visual arts theories in creation of Thai identities 4) Applications of cultural diversifications in support and emphasis of Thai identities 5) Reflection of Thai social life 6) Consideration of creative creation in creation of Thai identities 7) Conservation of Thai identities 8) Practiced ethics in Thai society 9) Consideration of communication in creation of Thai identities 10) Aesthetic value in the performance for creation of Thai identities 11) Encouraging consciousness of Thai identity to people of new generations. These mentioned aspects are all in accordance of research objectives.

Keywords: Thai Identity, Contemporary Thai Dance, Narai Avatara, Narapong Charassri

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-10-08
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย