จังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติ RHYTHM OF BEAUTY FROM NATURE

  • จริยวดี มะราชลี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ 

         วิทยานิพนธ์การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่อง จังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติ มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษารูปทรงอิสระที่แสดงออกถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ เช่น กลีบดอกไม้ที่บอบบาง ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวตามแรงลมได้อย่างอิสรเสรี แสดงถึงพลังของความอ่อนหวาน นุ่มนวล ที่พลิ้วไหวตามกระแสลมได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบนามธรรมแสดงออกผ่านรูปทรงอิสระ โดยใช้วัสดุดินเผา ซึ่งเป็นดินพื้นเมืองในการปั้นหม้อดินของชาวบ้านหม้อในจังหวัดมหาสารคามที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ ในการก่อเกิดเป็นรูปทรงดังกล่าว มีวิธีดำเนินการสร้างสรรค์โดยรวบรวมข้อมูลจากแรงบันดาลใจเบื้องต้น ข้อมูลจากเอกสาร และอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชัดเจนของแนวเรื่อง รูปทรงสัญลักษณ์ และเทคนิคกลวิธี สร้างสรรค์โดยใช้ทัศนธาตุและหลักการทางทัศนศิลป์ เพื่อตอบสนองแนวความคิด เป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน จำนวน 21 ชิ้น ผลการสร้างสรรค์ พบว่า รูปทรงอิสระที่แสดงพลังและจังหวะลีลาความงามจากการเคลื่อนไหวของธรรมชาติดังกล่าว ได้แสดงออกถึงพลังของความอ่อนโยนนุ่มนวล ที่สอดคล้องกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเพื่อจะสามารถปรับตัวให้ยืนหยัดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ แม้ในขณะที่เผชิญกับมรสุมลมแรง ดังเช่นกลีบดอกไม้ ที่พลิ้วไหวได้อย่างอิสระ ผลจากการสร้างสรรค์ดังกล่าวก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตน คือ สามารถ สื่อให้ผู้ชมได้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของผลงานศิลปะ ซึ่งแสดงงออกในลักษณะประติมากรรมดินเผารูปแบบนามธรรม

คำสำคัญ : จังหวะลีลา, ความงาม, ธรรมชาติ

Abstract

         This visual arts creation thesis, “The Rhythm of the Beauty from Nature” consisted of two purposes, which were to study free form figure which expressed the characteristic of movement of the nature such as the delicate petals that could freely move by wind blows which showed the power of sweetness and gentleness that unlimited sway by wind flow. And to create the visual arts which were sculpture in abstract style that expressed via free form terracotta created from Ban Moh (the pot village in MahaSarakam Province, Thailand) native clay that the villagers used for mold pottery which conveyed the naturalness in creation of such shapes. The operation of this creation was collected from the primary inspiration, data collection, and influence from creative work. The data analysis was clearly analyzed in order to theme, form, technique, and process through visual element and visual principle to satisfy of concept and specially character for 21 pieces. The result of this creation was found free form that showed the power and rhythmic beauty of the natural movement that demonstrated the power of gentleness and softness which was harmonious between humans and nature in adapting to stand in any situation even when faced with force winds as the petals sway freely. And this creation also brought about the new particularly appearance, that was ability in conveying to the audience, for they could appreciate the value of art which is manifested in the form of abstract terracotta sculptures.

Keywords : Rhythm, Beauty, Nature

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-09-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย