องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย: การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย THAI WISDOM KNOWLEDGE: DESIGNED AND CREATED THE CONTEMPORARY PRODUCTS

  • อรัญ วานิชกร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย มีความหลากหลาย มีเรื่องราวและคุณค่าที่เป็นทั้งรูปธรรม(Tangible) และนามธรรม(Intangible) อย่างมากมาย องค์ประกอบที่ประกอบสร้างให้เกิดผลผลิตจากภูมิปัญญา และหัตถกรรม ได้แก่ เส้นสาย รูปร่าง รูปทรง วัสดุ การแก้ปัญหา ฯลฯ ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยในปัจจุบันทั้งสิ้น ในบทความนี้ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนวิธีในการออกแบบที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา โดยเริ่มตั้งแต่ความซาบซึ้ง ศึกษา ลดทอน เรียบเรียงองค์ประกอบ ประโยชน์ใช้สอย ออกแบบ ต้นแบบ ผลการศึกษาด้วยเครื่องมือการออกแบบพบว่า รูปทรงสัญญะที่ออกแบบใหม่สามารถข้ามพ้นช่วงเวลาจากอดีตสู่ความร่วมสมัยและเป็นสากล ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าและส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ผู้ใช้ได้

คำสำคัญ : องค์ความรู้ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย

Abstract

         Thai Indigenous knowledge is wide variety of stories and value that are both tangible and intangible, many of the elements that create a product of wisdom and handicrafts as follows line, shape, form, materials, and problem solving, etc. Knowledge is valuable in creating a contemporary product development of all in current, In this paper has applying tools and methods to design in accordance with wisdom. Beginning from the appreciation, study, attenuation, compiled components, functionality, design, and prototype. The results with design tool found that signs form that the new design can be crossed out from the past to the contemporary and cosmopolitan. As well as able to create value and promote the prosperity provided to user.

Keywords : Knowledge, Creative, Contemporary Product, Product Design, Wisdom, Product design from Thai wisdom

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-09-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ