การสื่อความหมายในไลน์ COMMUNICATION THROUGH THE LINE APPLICATION

  • นิภา กู้พงษ์ศักดิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         ในปัจจุบันไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ภาษาที่ใช้สื่อความหมายในไลน์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัจนภาษาได้แก่ ภาษาพูดในลักษณะ Free Voice Call และภาษาเขียนที่ผู้ใช้ไลน์พิมพ์ตัวอักษรและส่งเป็นข้อความ โดยใช้คำหรือสำนวนที่เข้าใจระหว่างคู่สนทนาซึ่งนิยมกันใน หมู่วัยรุ่น ตัดคำภาษาต่างประเทศ สะกดคำหยาบให้แปลกใหม่ ตัดคำสั้น ย่อคำหรือรวบคำ สร้างคำแสดงอารมณ์หรือคำอุทานให้แปลกใหม่ สะกดคำให้แตกต่างจากรูปศัพท์เดิม พิมพ์พยัญชนะหรือสระตัวสุดท้ายของคำ ซ้ำหลายครั้ง สร้างคำศัพท์ที่ไม่มีความหมายแต่เป็นคำที่วัยรุ่นนิยมใช้ คำลงท้ายกลุ่มสนทนาที่สนิทสนม ภาษาเขียนเหล่านี้มีทั้งที่ถูกต้องและที่ผิดเพี้ยนไป ส่วนอวัจนภาษาเป็นการสื่อความหมายโดยใช้อีโมจิหรืออีโมจิคอน สัญลักษณ์ และสติกเกอร์ โดยให้คู่สนทนาเข้าใจความหมายจากภาพ อีกทั้งยังส่งข้อความผ่านรูปภาพ ภาพถ่ายและแสตมป์แต่งภาพ รวมทั้ง การสื่อความหมายหรือเรื่องราวจากวิดีโอและข้อความเสียงที่ผู้ใช้ไลน์บันทึกและสามารถส่งด้วยไลน์ได้ทันทีเช่นกัน

คำสำคัญ: การสื่อความหมายในไลน์ ไลน์

Abstract

        LINE is a very popular communication application nowadays. The language which is commonly used to convey meaning in this application can be divided into 2 types: verbal language and nonverbal language. For verbal language, the spoken language is used in the Free Voice Call, and the written language is used when the user types and sends out messages. Characteristics of the language used in this type of communication are as follows: using the well-known words or expressions among the teenagers, cutting out foreign words, spelling swear words in a different way, clipping, creating new interjections, creating new spelling, repeating the final consonant or vowel of the words, creating meaningless words, and using words ending with intimate relationship. These characteristics of language consist of both standard and deviant language. For nonverbal language, the user communicates by using emoji or emoji emoticons, emotions, and stickers. The interlocutors will understand the meanings from the pictures. Besides, the user can send picture messages, photos, pastel stamps as well as videos and audio messages that can be recorded and sent through the LINE application.

Keywords: Communication through the LINE application, LINE

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-09-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ