การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้)

ผู้แต่ง

  • ธนีพรรณ โชติกเสถียร ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การสร้างสรรค์, ประติมากรรมร่วมสมัย, การไหว้

บทคัดย่อ

โครงงานสร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านงานประติมากรรม เเนวคิดเกี่ยวกับการไหว้ที่ถ่ายทอดอากัปกิริยา ท่าทีเเละลีลาการไหว้ลักษณะต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่มีความคู่ขนานกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Art) โดยการนำเสนอลักษณะของความดาษดื่น สิ่งที่เห็นได้ทุกวันในสังคมไทยจนเราไม่ได้นึกถึงวิถีชีวิต ประจำวันของผู้คนในสังคมปัจจุบันรวมถึงท่าทางของการไหว้ในรูปเเบบต่างๆ ให้ปรากฎในผลงานประติมากรรม ร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษารูปเเบบของการไหว้ค้นหากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม เพื่อสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยที่สะท้อนความงามของวัฒนธรรมการไหว้ ในมิติที่น่าสนใจเเละมีบริบทที่เหมาะสมเเละเป็นกรณีศึกษาหนึ่งของการเรียนการสอนสาขาทัศนศิลป์

            ผลงานชุดนี้มีเเนวคิดที่จะสะท้อนภาพวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ผ่านการไหว้ในอิริยาบทต่างๆ โดยสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม จากบุคคลที่ผู้วิจัยได้เลือกจากการไปสังเกตติดตาม เเละได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดเนื้อหาในรูปเเบบของงานประติมากรรม ข้อมูลได้รับการวิเคราะห์เเละตีความผ่านความเป็นศิลปะประชานิยม (Pop Art) จากการไหว้ลักษณะท่าทางปฎิบัติของผู้คนในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทฤษฎีนิจภาพและร่างกาย (Body and Habitus) เพื่อหาลักษณะท่าทางเเละถ่ายทอดท่าทางของงานประติมากรรม โดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประกอบด้วยผลงานทดลองภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ (Hologram) 1 ชุดและผลงานจริงเป็นประติมากรรมอีก 3 ชุด ผลจากการสร้างสรรค์ดังกล่าวนั้น ทำให้เกิดข้อค้นพบใหม่ที่เป็นลักษณะเฉพาะตนและได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์สามารถสื่อให้ผู้ชมได้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของผลงานศิลปะที่แสดงออกในลักษณะของประติมากรรม

References

กนก จันทร์ขจร. (2544). คุณธรรมพื้นฐานในการพัฒนาเด็กไทย. คู่มือวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย. กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ์การพิมพ์.
กำจร สุนทรพงษ์ศรี. (2554). ศิลปะสมัยใหม่ ภาคที่สามศิลปะร่วมสมัย. สำนักพิมพ์เเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำเรียง จันทรประภา. (2552). วัฒนธรรมประชานิยม. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 . จากสำนักงานราชบัณฑิต http://www.royin.go.th/?knowledges=วัฒนประชานิยม-๕-มกรา
จริยวดี มะราชลี. (2557). จังหวะลีลาความงามจากธรรมชาติ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์. (2556). โขนศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ทักษิณา พิพิธกุล. (2558). จิตรกรรมในฐานะตัวบทของความรู้: สตรีเปลือยใน “DEVI” ของธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า. (2553). ประติมากรรม. ห้างหุ้นส่วนจำกัด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เเละสายส่งดวงเเก้ว
รศ.รัศมี - สุทธิ ภิบาลแทนและ ดร.อารมณ์ ฉนวนจิตร. (2537). มารยาทในวัฒนธรรมไทย. หนังสือลักษณ์ไทยชุดรณรงค์วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท ไทพัน อินเตอร์ แอคท์ จำกัด
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2544). จินตภาพ. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. หน้า 70-71
วิเชียร อินทรกระทึก. (2539). ประติมากรรม 2539. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด
สุชาติ เถาทอง. (2537). ศิลปวิจารณ์. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. หน้า 155-157)
สุภางค์ จันทวานิช. (2555). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อารี สุทธิพันธ์. (2528). ศิลปะกับมนุษย์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์
เอกชัย ศรีวิลาศ. (2557). ภาษากาย Body language. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560. จาก https://www.slideshare.net/tarayasri/body-language-39065170
_______. (2545). The Eternal Banality ความซ้ำซากอันเป็นนิรันดร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559. จากhttp://www.rama9art.org/sutee/07_eternal_banality.html
_______. (2553).ว่าด้วยเรื่อง Kitsch คืออะไร? แล้วอะไรคือ Kitsch. สืบค้นเมื่อวันที่ 1เมษายน 2559. จากhttps://www.gotoknow.org/posts/326590
_______. (2557). นิทรรศน์การวัฒนธรรมเจฟคูนส์. สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2559. จากhttps://sites.google.com/site/jeffkoonscultureexhibition/
_______. (2560). การไหว้.วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. วันที่ 8 สิงหาคม 2560. จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89
_______. ศิลปะ ลัทธิป๊อป อาร์ต (Pop Art). สืบค้นเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2559. จากhttps://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working
Jeff Koons. (2007). Tulips. สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2559. จากhttps://www.flickr.com/photos/21000745@N02/4720857278
Jeff Koons. (2013). Inside Lady Gaga's Absolutely Insane Album Release Party. สืบค้นเมื่อ วันที่ 15มกราคม 2559. จากhttps://www.buzzfeed.com/azafar/inside-lady-gagas-absolutely-insane-album-release-party?s=mobile&utm_term=.kblKnVp6O#.tnNNXWAgV

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28