รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง THE “SILAPATORN” NATIONAL AWARD FOR PERFORMING ARTISTS

ผู้แต่ง

  • ปิยวดี มากพา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประวัติความเป็นมาจุดมุ่งหมาย ประโยชน์ เกณฑ์ กระบวนการ วิธีการพิจารณารางวัลศิลปาธร และศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงตลอดจนวิเคราะห์การบริหารจัดการ ผลสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาโครงการ โดยศึกษาเฉพาะศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2547-พ.ศ.2553 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องกับรางวัลศิลปาธร ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับมาก ในด้านกระบวนการสรรหาและสืบค้นมีความเปลี่ยนแปลงจากคำแนะนำของคณะกรรมการและข้อเสนอแนะผ่านสื่อมวลชน วัตถุประสงค์อีก 2 ข้อคือ การสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้เป็นทุน และการเผยแพร่และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น มีผลการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการเขียนแผนการดำเนินงานด้านผลผลิต ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันอันเนื่องมาจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ข้อ คือ 1.) เกณฑ์การตัดสิน 2.) เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการชัดเจน 3.) กระบวนการการมีส่วนร่วมรับรู้ของสังคม 4.) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 5.) การใช้ประโยชน์งานศิลปะของศิลปินในการพัฒนาเยาวชนและบุคคลที่สนใจ และการแสดงระดับประเทศหรือนานาชาติ 6.) การดูแลศิลปินอย่างเข้าใจ มีสวัสดิการเพื่อความมั่นคงในชีวิตและการเป็นตัวแทนศิลปะร่วมสมัยระหว่างประเทศ

คำสำคัญ : รางวัลศิลปาธร

Abstract

This research aims to study the historical background, objectives, benefits, criteria, procedures and consideration methods for Silapathorn Award and Silapathorn Artist in performing arts, and to analyze the management, successes, and ways to develop the project. In doing so, this research focuses on Silapathorn Artist in performing arts between the years 2004 – 2010 by interviewing in depth persons related to Silapathorn Award. The result found that the implementation of the project achieves its objectives in praising the honor at a high level. In the search and selection procedure, there are changes from the recommendations of the committee and suggestions obtained via mass media. The other two objectives are the continuation and development of contemporary arts and culture as the country’s capital and the dissemination and morale building to contemporary artists enabling them to create more contemporary arts. Some performances are affected by inconsistency between implementation plan and output due to inadequate budget to cover the implementation towards achieving the objectives. The implementation concerning the excellent contemporary artist selection process consists of 6 important issues as follows: 1) Decision criteria; 2) Clear criteria for selecting the committee; 3) Social awareness procedure; 4) Dissemination of news and information; 5) Use of the output from the artist in developing youth and those who are interested and in the national or international exhibition; and 6) Taking care of the artist with understanding while providing the welfare to ensure security in life and representing the international contemporary arts

Keywords : Silapatorn Award

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปิยวดี มากพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Most read articles by the same author(s)