แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS

ผู้แต่ง

  • กรรณิการ์ ก้อนดง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลางและเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ประชากร คือ นักเรียนชาวต่างชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง จำนวน 4 บท วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 90.38/86.50 สามารถนำไปใช้ในการเรียนในการเรียนการสอนเรื่อง การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติได้

คำสำคัญ : แบบเรียน คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย ผู้เรียนชาวต่างชาติ

Abstract

The purposes of this research were to construct a textbook of Thai words with similar meanings for intermediate foreign learners and to find the efficiency of this textbook according to the 80/80 criteria. The subjects of this experiment were 10 students who were studying in grades 4-6 and learning Thai as a foreign language in the first semester of the 2013 academic year at Ladprao Bilingual School, Bangkok. These subjects were purposely selected. The research instruments were: (1) “A textbook of Thai words with similar meanings for intermediate foreign learners” designed by the researcher, and (2) the 80/80 criterion to find the efficiency of the textbook.The data were analyzed by percentage. The result of this research revealed that the “Textbook of Thai words with similar meanings for intermediate foreign learners.” was efficient at about 90.38/86.50 of the criterion and proved to be effective for use as a textbook.

Keywords : Textbook, Thai words with similar meanings, Foreign learner

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กรรณิการ์ ก้อนดง

นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads