การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES

ผู้แต่ง

  • ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อหาข้อมูลในนิตยสารสุขภาพของไทย เพื่อศึกษาความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย เพื่อวิเคราะห์รูปแบบโฆษณาต่าง ๆ ในนิตยสารสุขภาพของไทย และเพื่อศึกษาแนวโน้มเนื้อหาบทความในนิตยสารสุขภาพของไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิตยสารสุขภาพไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกศึกษา คือ นิตยสาร 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ Men’s Health Women’s Health ชีวจิต และ Health Today ชื่อฉบับละ 4 ฉบับ รวม 16 ฉบับ ที่ออกจำหน่ายในช่วงเวลาตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2555 ผลการวิจัยพบว่า 1. นิตยสารสุขภาพของไทยที่มีเนื้อหาด้านสุขภาพมากที่สุด คือ นิตยสาร Health Today รองลงมา คือ ชีวจิต Men’s Health และ Women’s Health ตามลำดับ 2. รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า ส่วนใหญ่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพในรูปแบบของบทความ 3. ความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสุขภาพประเภทส่งเสริม / เสริมสร้าง ในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมา คือ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตามลำดับ 4. รูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโฆษณารูปแบบสินค้าและบริการทั่วไป รองลงมา คือ รูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ และรูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ตามลำดับ 5. เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทความของนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า มักเน้นในเรื่องของการออกกำลังกาย มากที่สุด รองลงมา คือ การบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในส่วนของโรคที่มีเนื้อหาและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม / เสริมสร้าง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ส่วนใหญ่จะนำเสนอเกี่ยวกับโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับสมอง หัวใจ

คำสำคัญ: นิตยสาร สุขภาพของไทย การวิเคราะห์เนื้อหา

Abstract

The objectives of this study were to analyze contents and forms in Thai magazines, study health knowledge and trend of contents and analyze form of advertisings in Thai magazines. The population was Thai magazines. The samples were 4 Thai magazines: Men's Health, Women's Health, Chewajit and Health Today, 4 issues of each brand, total 16 issues that were published during January and April 2012. The findings were as follow 1) Thai health magazine which has health contents the most was Health Today, Chewajit, Men's Health and Women's Health respectively. 2) Pattern of contents in Thai health magazine was mostly published in article. 3) Health knowledge in Thai health magazine was health promotion, health protection, treatment and health rehabilitation respectively. 4) Advertising patterns in Thai health magazines were general advertising, health promotion/protection advertising and treatment advertising respectively. 5) Contents in Thai health magazine mainly emphasized exercise, healthy foods and drinks consuming. About diseases which have protection/treatment/rehabilitation contents mostly published in cancer. Other diseases were brain diseases, heart disease.

Keywords: Content Analysis Thai Health Magazines

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads