การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างคุณธรรม และความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ DVD KNOWLEDGE INTEGRATION OF THAI LANGUAGE SKILLS,MORALITY AND CREATIVITY THROUGH DIGITAL MEDIA (DVDs)

ผู้แต่ง

  • นิภา กู้พงษ์ศักดิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนสื่อDVD นิทานสอดแทรกคุณธรรม 18 เรื่อง ซึ่งบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อ DVD ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพในวิชา ทย.111 การใช้ภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 320 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยกับความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมในการเขียน บทนิทานที่สอดแทรกคุณธรรม นักศึกษาสามารถเขียนแก่นหลักหรือคติสอนใจได้อย่างชัดเจน รวมทั้งบทสนทนาเหมาะกับวัยของผู้ชม นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อ DVD และคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายทำได้สอดคล้องกันเป็นอย่างดี คุณธรรมที่พบมากที่สุดในบทนิทาน คือ เรื่องความมีน้ำใจ รองลงมาคือ ความสามัคคีและความขยัน ส่วนคุณธรรมที่พบน้อยที่สุดคือ ความประหยัด และความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการถ่ายทำ

คำสำคัญ : กระบวนการผลิตสื่อDVD การบูรณาการความรู้ การเสริมสร้างคุณธรรม ทักษะการใช้ภาษาไทย

Abstract

The aim of this paper was to study the creation process of DVD learning innovation of 18 moral tales produced by Bangkok University students studying TH111: Thai Usage in the first semester of 2010 academic year by integrating the knowledge of Thai language skills, morality, and DVD learning creation process. This research was the qualitative research, and the evaluation forms were used to collect data from 320 students through purposive sampling technique. The findings revealed that students were able to integrate the knowledge of Thai language skills with the moral knowledge in order to create the scripts of 18 moral tales. They were able to write the theme and moral lessons very clearly including the dialogues which were appropriate for the audience age. In addition, students were able to integrate the knowledge of DVD learning creation process with the moral knowledge during the shooting process. The moral lesson mostly found in the tales was generosity. The second most found moral lessons in the tales were unity and diligence. The least found moral lessons were thrift and cleanness which related the morality learned during the shooting process.

Keywords : DVD creation process, Knowledge Integration, Morality, Thai language skills

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นิภา กู้พงษ์ศักดิ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Downloads