การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS

ผู้แต่ง

  • พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยสำหรับการเรียน การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning หรือ Hybrid Learning) และศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เรียนรายวิชา CS102 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้คือสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบสำรวจทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.00/90.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80/80 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยหลังการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการสำรวจทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.70 และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น” ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.07 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมาคือ “สื่อบทเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน” ค่าเฉลี่ยที่ 3.96 และนิสิตที่มีเพศต่างกันหรือมีผลการเรียนที่ต่างกันมีทัศนะและความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย

Abstract

This research has an objective to develop the e-learning media for the subject ‘Contemporary Aesthetics’ as part of the blended learning (hybrid learning) scheme. It also aims to study the attitudes and satisfaction of the students at the College of Social Communication Innovation (COSCI), Srinakarinwirot University towards the developed e-learning media. The sample groups in this study are specifically selected from COSCI undergraduate students in the Bachelor of Science programme who studied the subject CS102: Contemporary Aesthetics. The sample groups include one class in the academic year 2010/1 and two classes from the academic year 2010/2, with a total number of 130 students. Research tools in the study are the e-learning media developed by the research team and attitude and satisfaction survey using the 5-point Likert Scale questionnaire. According to the study, it is found that: The efficiency of the developed e-learning media for the subject ‘Contemporary Aesthetics’ in the Bachelor of Science programme at the College of Social Communication Innovation is 94.00/90.24, which is higher than the standard level of 80/80. In terms of learning achievement, it is found that the students who use the e-learning media achieved a higher average score when compared with prior to beginning the course, with the statistical significance of 0.1. According to the result from the attitude and satisfaction survey, the total satisfaction mean score is 3.70, with the highest mean score of 4.07 in the topic of ‘the College should provide more online lessons’. The second highest mean score is 3.96 evidenced in the issue that ‘online lessons are appropriate for learning in the contemporary society’. Furthermore, different genders or grades do not affect different attitudes or satisfaction of the e-learning courseware.

Keywords: E-learning , Contemporary Aesthetics .

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads