สื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างไร HOW SOCIAL MEDIA HAS BEEN CHANGING THE TRADITIONAL FASHION INDUSTRY

ผู้แต่ง

  • ธโนทัน มงคลสินธุ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งทำลายพรมแดนระหว่างบุคคล ทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน การสื่อสารโดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และยังส่งผลต่อหลายภาคส่วนหนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมแฟชั่น สื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบดั้งเดิมที่เคยเป็นมา อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น ส่งผลในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดแฟชั่น การโฆษณา การสื่อสาร ยอดขายสินค้า นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์ยังก่อให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้น นั่นคือ อาชีพนักเขียนบล็อกแฟชั่น ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการนับหน้าถือตาอาชีพหนึ่งในสังคมแฟชั่น ผู้เขียนได้ยกตัวอย่าง 4 แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาสินค้าของแบรนด์ ตลอดจนกล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น

คำสำคัญ : อุตสาหกรรมแฟชั่น สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุค อินเตอร์เน็ต ทวิตเตอร์ นักเขียนบล็อก นักออกแบบแฟชั่น

Abstract

People are able to get closer than ever before, due to the advancement of technology and wireless communication which destroy the boundaries between individual. Communication through social media, is the most important communication channel in human daily life, and also affects several sectors. One of them is the fashion industry. Social media has been changing the traditional fashion industry. The influences of social media to the fashion industry result in many ways such as fashion marketing, advertising, communications and sales. Furthermore, social media is also causing a new career. It is called “fashion blogger”, which is a respectable professional career in the fashion society. At last, the author gives four examples of successful brands, which use social media to advertise the brand and discusses the future trend of social media in the fashion industry.

Keywords: Fashion Industry, Social media, Facebook, Internet, Twitter, Blogger, Fashion Designer

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธโนทัน มงคลสินธุ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Downloads