พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ NATIONAL MUSEUM OF TAIWAN LITERATURE

ผู้แต่ง

  • ธเนศ เวศร์ภาดา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งหมายจะแนะนำพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติให้เห็นเนื้อหาและรูปแบบของนิทรรศการ ที่ทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจความเป็นมา ภาพรวม และลักษณะเด่นของวรรณคดีไต้หวัน อีกทั้งทำให้ผู้ชมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์วรรณคดีแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีอันเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของชาติ

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์ วรรณคดีไต้หวัน

Abstract

The article aims to introduce the National Museum of Taiwan Literature to the readers to show the contents and form of the exhibition that helps the audience understand the background and characteristics of Taiwan literature. In addition, it attempts to make the audience realize the significance of the construction of the National Museum of Taiwan Literature in order to reveal the value of literature which is an index indicating the prosperity of a nation.

keywords : museum , Taiwan Literature

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธเนศ เวศร์ภาดา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Downloads