บทวิจารณ์หนังสือ “เมืองมีชีวิต การใช้พื้นที่สาธารณะ” THE BOOK CRITICS OF LIFE BUILDINGS : USING PUBLIC SPACE BY JAN GAHL

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ ขำเพชร

บทคัดย่อ

บทวิจารณ์หนังสือ “เมืองมีชีวิต การใช้พื้นที่สาธารณะ”

THE BOOK CRITICS OF LIFE BUILDINGS : USING PUBLIC SPACE BY JAN GAHL

บรรณาธิการ ดาวิษี บุญธรรม

ผู้แปล ภคนันท์ เสนาขันธ์ รุ่งแสง

จัดพิมพ์โดย บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด ปี 2556

จารุวรรณ ขำเพชร: ผู้เขียนบทวิจารณ์หนังสือ

JARUWAN KAMPETCH : Book review writer

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จารุวรรณ ขำเพชร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์

Downloads

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ/บทปริทัศน์หนังสือ