งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย

  • สืบสาย แสงวชิระภิบาล Faculty of Fine Arts, Srinakhrinwirot University
Keywords: ออกแบบเชิงสร้างสรรค์, ศิลปินร่วมสมัย, ศิลปินศิลปาธร

Abstract

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ ผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มศิลปินร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามัณฑนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม   จำนวน 6 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และสังเกตผลงาน กระบวนการคิด ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผลงานการออกแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

  1. กระบวนการคิด ศิลปินและนักออกแบบนั้นมีการปรับตัว ในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้ใช้งาน สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และสอดรับกับบริบทแวดล้อมทางธรรมชาติ ผลงานสร้างสรรค์นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งด้านกายและจิตใจ รวมถึงส่งผลดีทางเศรษฐกิจของสังคมชุมชนนั้นด้วย อีกทั้งศิลปินมีวิธีการในการคิดค้นการสร้างผลงานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกัน คือบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินและนักออกแบบ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตัวศิลปินเอง และสมาชิกที่ร่วมงานภายในองค์กรเดียวกัน ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน
  2. ขั้นตอนการทำงาน ศิลปินแต่ละคนจะมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ศิลปินและนักออกแบบให้เวลามากที่สุด คือ การค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบสร้างผลงาน ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีความสนใจในรายละเอียดเนื้อหาเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ใช้องค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ทั้งความเชื่อ เจนคติ ปรัชญาตะวันออก ภูมิปัญญา รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้และบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ผลงานการสร้างสรรค์
  3. แนวทางการพัฒนาผลงาน พบว่า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของศิลปินและนักออกแบบ ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาวะสังคมในขณะนั้น โดยผลงานสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว ล้วนเป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันให้กับปัจเจกชนคนรุ่นใหม่ เดินตามแบบแผนระบบวัฒนธรรม สังคมภายในองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยยึดถือเป้าหมายแกนหลักร่วมกันและสืบทอดแนวคิดปรัชญา ขั้นตอนการทำงานได้ในปัจจุบันส่วนอนาคตศิลปินเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง เกิดศิลปินศิลปาธรที่มีแนวคิดใหม่ เกิดขั้นตอนการทำงานใหม่  ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบอนุรักษ์นิยม

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ตีรณ มัชฌิมา. (2537). อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะเอกของโลกกับการจับกระแส วิเคราะห์
วิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แพรธรรม
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2547). ศิลปะหลังสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ สันติศิริการพิมพ์
เอกชาติ จันอุไรรัตน์. (2551). 3 ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. กรุงเทพฯ:
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เอกพล สิระชัยนันท์. (2555). สถาปัตยกรรม : ความคิด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ บางกอกพริ้น
บ.วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
แคมปัส สตาร์. (2560). 54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ของในหลวง ร.9. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2560, จาก https://campus.campus-star.com
วิฑูรย์ คุณาลังการ. ศิลปินศิลปาธร. สัมภาษณ์วันที่ 20 ตุลาคม 2559.
Vitoon Kunalungkarn. Artist Silpathorn Award. Interviewed on October 20, 2016.
เอกรัตน์ วงษ์จริต. ศิลปินศิลปาธร. สัมภาษณ์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560.
Eggarat Wongcharit. Artist Silpathorn Award. Interviewed on November 20, 2017.
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์. ศิลปินศิลปาธร. สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560.
Patama Roonrakwit . Artist Silpathorn Award. Interviewed on November 22, 2017.
อมตะ หลูไพบูลย์. ศิลปินศิลปาธร. สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560.
Amata Luphaiboon. Artist Silpathorn Award. Interviewed on November 28, 2017.
สุริยะ อัมพันศิริรัตน์. ศิลปินศิลปาธร. สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560.
Suriya Umpansiriratana. Artist Silpathorn Award. Interviewed on November 29, 2017.
สมชาย จงแสง. ศิลปินศิลปาธร. สัมภาษณ์วันที่ 1 ธันวาคม 2560.
Somchai Jongsaeng. Artist Silpathorn Award. Interviewed on December 1, 2017.
Published
2018-12-27
How to Cite
แสงวชิระภิบาลส. (2018). งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), 182 - 197. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163426
Section
Research Articles