แนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์การแสดงผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยร่วมกับ การฉายภาพสำหรับการแสดง: มาย แท็งก์ (My Tank)

  • สิริธร ศรีชลาคม Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
Keywords: นาฏยศิลป์ร่วมสมัย, แนวความคิดการแสดง, ปลากัด, การฉายภาพสำหรับการแสดง

Abstract

The purpose of this article is to present the concept that show up after the choreograph process in the dissertation of doctoral degree research of Doctor of Fine and Applied Arts Program, Major of Fine and Applied Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, with the topic of “THE CREATION OF CONTEMPORARY DANCE COMBINED WITH THEATRICAL PROJECTION DESIGN: MY TANK”, that aims to create performing arts and investigate the design approaches of performing arts. The performance is based on the concept of territoriality and inspired by the Siamese fighting fish. The data were collected from research documents, interviews with experts, media information, field surveys, observation of performing arts and the researcher’s experiences.

The results of the research shows that The concept of the creation of performing arts prioritizes 7 aspects: 1) consideration of the creation based on the concept of the Siamese fighting fish and Territoriality; 2) contemporary dance combined with theatrical projection design; 3) the postmodern concept of simplicity; 4) art composition; 5) site specific performances; 6) moving the audience and 7) art creation for art. The creation of this performance is deemed to be a good example for linking different knowledge from the creative process. In the future, it can become the starting idea for creating further dance performances in site-specific spaces and can be beneficial to those who are interested in the knowledge of theatre design for dance.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

นราพงษ์ จรัสศรี. (2548). ประวัตินาฏยศิลป์ตะวันตก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นราพงษ์ จรัสศรี, ศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2560.
รัสวรรณ อดิศัยภารดี. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). การสร้างสรรค์ละครนาฏยศิลป์ร่วมสมัย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 17(85) สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2560,
จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80455/64095
Aronson, A. Scenic Design. (2004). International encyclopedia of dance. Vol. 5: 532-552.
Brayshaw, T., & Witts, N. (2014). The twentieth century performance reader. London: Routledge.
Cooper, S. Staging dance. (1998). New York: Theatre Arts Books.
Mack, L. (2012). Dance. London: DK.
Published
2018-12-27
How to Cite
ศรีชลาคมส. (2018). แนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์การแสดงผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยร่วมกับ การฉายภาพสำหรับการแสดง: มาย แท็งก์ (My Tank). Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), 109 - 120. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163402
Section
Research Articles