นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำมนักขาทรงเครื่อง

  • วีระ บัวงาม PROGRAM IN THAI CLASSICAL DANCE EDUCATION, FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS, RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI
Keywords: นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, สำมนักขา, รำทรงเครื่อง

Abstract

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำมนักขาทรงเครื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของนางสำมนักขา และเพื่อออกแบบนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทรำเดี่ยวชุด สำมนักขาทรงเครื่อง  โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบนาฏประดิษฐ์ชุดสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอเป็นงานวิจัยครั้งนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงชุด สำมนักขาทรงเครื่อง มีแนวคิดในการออกแบบนาฏศิลป์จากประสบการณ์การแสดงของผู้สร้างสรรค์และจากการสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญประกอบกับแรงบันดาลใจโดยใช้หลักการออกแบบกระบวนท่ารำ 3 ประการได้แก่ 1. ใช้หลักการจินตนาการ        2.ใช้หลักการตีบทผสมผสานท่าทางธรรมชาติ  3.ใช้หลักการนำท่ารำเก่ามาพัฒนาใหม่ ในรูปแบบของการรำตีบทตามคำร้องและรำตามเพลงหน้าพาทย์ โดยวิธีการเรียบเรียงกระบวนท่ารำใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ตามจารีตที่เป็นท่ารำมาตรฐานการรำลงสรง ลักษณะของกระบวนท่ารำชุดนี้จะมีความนุ่มนวลอ่อนช้อยผสมผสานกับความเข้มแข็งในรูปแบบของนางยักษ์ที่เป็นน้องกษัตริย์ โดยใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง ผู้แสดงจะแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องนางยักษ์สวมศีรษะในการแสดงตามรูปแบบของการแสดงนาฏกรรมโขน

Downloads

Download data is not yet available.

References

คำรณ สุนทรานนท์, รองศาสตราจารย์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สัมภาษณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558, วันที่ 30 มกราคม 2559.
Kamron Soontranon, Assoc. Prof. Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Faculty of Fine and Applied Arts. Interviewed, October 1st, 2015 and January 30th, 2016.
ชวลิต สุนทรานนท์, นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ. กรมศิลปากร. สัมภาษณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2558,
วันที่ 28 มกราคม 2559.
Chawarit Soontranon. Expert Specialist in Drama and Music Department of Fine Arts.
Interviewed, October 10th, 2015 and January 28th, 2016.
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ และ วรรณวีร์ บุญคุ้ม. (2559,มกราคม-มิถุนายน).
โขนวิจิตรนาฏศิลป์ ชั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของ นักเรียนโขนโรงเรียน
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ.วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 11(2).
สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2560, จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/jica/issue/view/4506
Thaninrat Kritchantouch Siriwisarnsuwan and Wannawee Boonkoum. 2016,
January - June) " The Hich Art of Khon: The Case Study of Khon Student at
Mahaphabkrajadthong U-Pathum School, Samutprakan Province, Samutprakarn Province.
Institute of Culture and Arts Journal. 11(2). Investigated by June 11th, 2017. From
https://www.tcithaijo.org/index.php/jica/issue/view/4506
ธานิต ศาลากิจ, ข้าราชการบำนาญกรมศิลปากร. กรมศิลปากร. สัมภาษณ์วันที่ 15 ตุลาคม 2558,วันที่ 4 มกราคม 2559.
Tanit Salakij. Veteran Artist Officer Issue of Department of Fine Arts. Interviewed October 15th, 2015 and January 4th, 2016.
นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ. (2542). โขน. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.ที.พี.เวิร์ล มีเดีย จำกัด.
Nongnuch Praipiboolkij. (1999). Khon. Bangkok: S.T.P. World Media Press.
พีระพงษ์ เสนไสย. (2546). ความงามในนาฏยศิลป์. กรุงเทพฯ: บริษัทประสานการพิมพ์.
Pirapong Sen-sai. (2003). Appreciated in Drama Arts. Bangkok: Prasarn Printing.
รจนา สุนทรานนท์, รองศาสตราจารย์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.สัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2559.
Rojana Soontranon, Assoc. Prof. Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Faculty of Fine and Applied Arts. Interviewed, January 30th, 2016.
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และ สุมาลย์ บ้านกล้วย. (2552). ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Srisurang Poonsap, Sumarn Baankruai. (2009). Characteristic and action of the character
of Thai Ramayana compared with the Indian epic Ramayana. Bangkok: Thai Khadi Research
Institute, Thammasat University Press.
สุมิตร เทพวงษ์. (2541). นาฏศิลป์สำหรับครูประถม มัธยม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโอเดียนสโตร.
Sumit Tepwong .(1998).Thai Traditional Drama for Teacher in Primary, Secondary And High School. Bangkok: Odient Store Press.
สุวรรณี ชลานุเคราะห์, ศิลปินแห่งชาติปี2533 สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย). กระทรวงวัฒนธรรม.สัมภาษณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2558,วันที่ 7 มกราคม 2559.
Suwannee Chalanukrorh, National Artist in Performing Arts (Thai Classical Dance)1990, Ministry of Culture.Interviewed, October 3rd, 2015 and January 7th, 2016.
Published
2018-12-27
How to Cite
บัวงามว. (2018). นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำมนักขาทรงเครื่อง. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), 10 - 23. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163160
Section
Research Articles