แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ระดับ ADVANCE LISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL

  • นันท์มนัส เลิศจรุงจิต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับ Advance โรงเรียนประชาคมนานาชาติ และเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับ  Advance โรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นจำนวน 5 บท วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับ Advance โรงเรียนประชาคมนานาชาติ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 81.20/83.60  สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการฟังสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้

คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะ การฟัง ข่าวสั้น

Abstract

The purpose of this research  were to construct the Listening skills practice in the short news for advance student of International Community School  to find the efficiency of  the  practice. The subject of this study was selected from foreign student for advanced level student consisted of 10 student, the academic year 2012 at International Community School Bangkok. The research instruments were the Listening skills practice in the short news analyzing by finding the efficiency of each  lesson accordance with the Criterion 80/80  and listening skills practice in the short news achievement test. The results of this study revealed that the Listening skills practice in the short news for advance student of International Community School was efficient at  81.20/83.60 and proved to be used the develop listening skills student

Keywords: Practice , Listening, Short  News

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย