การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY FOCUS ON THE LEARNER BY USING CONSTRUCTIONISM IN 235 575 POTTERY COURSE OF SECOND YEARS..

  • ไชยเดช แก้วสง่า

บทคัดย่อ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY FOCUS ON THE LEARNER BY USING CONSTRUCTIONISM IN 235 575 POTTERY COURSE OF SECOND YEAR STUDENTS IN DEPARTMENT TO ART EDUCATION, FACULTY OF EDUCATION, KHON KAEN UNIVERSITY

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดConstructionism เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research Design) เป็นการทดลองเพียงกลุ่มทดลองเดียว ทำการวัดตัวแปรตาม (Dependent Variable) หรือเรียกว่า Single–shot After–only Experiment เป็นการศึกษาที่ไม่มีการควบคุมตัวแปรภายนอก (Extraneous Variables) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดConstructionism ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำนวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบทดสอบย่อย จำนวน 9 ชุดๆ ละ 10 ข้อ 3) แบบประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลงานตามสภาพความเป็นจริงจากชิ้นงานของการหล่อภาชนะโดยมีเกณฑ์การประเมิน (Rubric Score) และ 4) สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ 80.66 / 81 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.69 เป็นสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นจากงานวิจัย ที่ผู้วิจัยในครั้งนี้ได้สร้างขึ้นเอง โดยได้ผ่านกระบวนการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจดบันทึกจากการสังเกต การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ผลในลักษณะการบรรยาย และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยทำการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วมาวิเคราะห์โดยใช้การคำนวณด้วยสูตรทางสถิติพื้นฐาน เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด Constructionism ซึ่งมีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงความรู้เดิม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้ด้วยตนเอง มีพัฒนาการทางด้านทักษะจากการลงมือปฏิบัติงานด้วยความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยอาศัยสื่อมัลติมีเดียในการขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะได้อย่างคล่องแคล่วและมีความชำนาญ ตลอดจนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันจากปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนที่เป็นระบบอย่างยั่งยืนได้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 83.10 และมีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ด้านผลสัมฤทธิ์ทักษะการปฏิบัติงานจากแบบประเมินผลงาน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 93.94 และมีจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100

คำสำคัญ: ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

Abstract

The purpose of this research is to develop learning activity focus on the learner and develop academic achievement of 235 575 Pottery course about Sculpture (ceramic) by Slip cast Form to make 70 percent up of the academic achievement average which the learner have to pass the standard not less than 80 percent of the entire learner. The pattern of this study is pre-experimental research design which only one group of sample is used. In this pattern, the measurement of dependent variable or single-shot after-only experiment shall be done without the control of extraneous variables. About the target of the study, purposive sampling is used. The research is targeted at 29 people of second year students in the second semester of the academic year 2554 in Department of Art Education, Faculty of Education, Khon Kaen University. There are four tools which are used in this research. The first one is nine learning management plans which focus on the learner. These plans shall be done according to the concept of self-knowledge creation by creative work piece theory in 235 575 Pottery course. The second one is 40 items of achievement test and 10 items of each 3 test which are tested after the learners perform learning activity. The test is multiple choices which have 4 options. Integrated Organization Communications (IOC) is 0.67-1.00 and reliability is 0.83. The third one is performance evaluation which is used to evaluate the real condition of by Slip cast Form which has rubric score. The forth one is multimedia which efficiency is 80.66/81 and effectiveness Index is 0.69. The result of this research showed that the learning activity focus on the learner according to the concept of self-knowledge creation by creative work piece theory can make the learners create knowledge themselves; the learners skill up by the actual practice of Sculpture (ceramic) by Slip cast Form; the learners take idea to create work piece by using multimedia; the community can involve this learning management activity from scholars; the learners can learn by the connection of prior knowledge and new knowledge by themselves and make an actual practice by themselves. About the academic achievement, it found that the average score of learners who pass the standard is 83.10 percent, and the numbers of learners who pass the standard is 93.10 percent (27 people from 29 people). About the academic achievement from the development of actual practice skill, it found that the average score of learners who pass the standard is 93.94 percent, and the numbers of learners who pass the standard is 100 percent (29 people).

Keywords: Activity Focus on The Learner, Constructionism : The Concept of Self-Knowledge Creation by Creative work piece

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย