บทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น THE ROLE OF ANIMATION MEDIA DURING AND AFTER THE SECOND WORLD WAR: CASE STUDY IN UNITED STATES AND JAPAN

  • นิจจัง พันธะพจน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

สงครามโลกเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง คือหายนะของมวลมนุษยชาติ คือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ขณะที่เกิดสงครามได้มีการใช้สื่อต่างๆรวมถึงสื่อแอนิเมชันที่มีความสำคัญในช่วงเวลานั้น เพื่อรณรงค์ปลุกใจประชาชน บทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กได้ง่าย เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความประทับใจ ผลงานบางชิ้นก็เน้นให้ประชาชนเข้าร่วมรบเพื่อยุติสงคราม กระตุ้นอารมณ์ให้รักชาติ แอนิเมชันไม่เพียงแต่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆให้กับรัฐบาล หากยังช่วยปลอบประโลมจิตใจทหาร และประชาชนได้มาก แม้เนื้อหาบางส่วนจะมีนัยที่ซ่อนไว้ เช่น ความเจ็บปวด การล้อเลียนเสียดสี สื่อแอนิเมชัน ในกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นการสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่น่าสนใจและหลากหลายแง่มุม

คำสำคัญ: ประวัติศาสตร์ สงครามโลก แอนิเมชัน

Abstract

World war was a time of terrible. It destroys everything.It is catastrophe of humanity, the incident that nobody wants to happen.During the war, media were used in campaigns to arouse the people and animation media had important role at that moment.This article mentions about the role of animation media during and after the Second World War, which is one of propaganda accessible by the audiences of all genders and ages, especially among children.They are full of entertainments and impressions.Some works encourage the people to join the military to stop war.They incite patriotism.Animation not only helps publicize stories for the government but also comfort soldiers and people's mind.However, some contents have implications, such as painfulness and sarcasm. Animation media in United States and Japan case study reflects interesting historical story during and after after the Second World War in many perspectives.

Keywords: History, Word War, Animation

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ