ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์: เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลง สำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทย

ผู้แต่ง

  • วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • รองศาสตราจารย์ ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ดนตรีสร้างสรรค์, เสียงบาริโทน, ชาวไทย

บทคัดย่อ

       ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์: เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงสำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทยนั้น เป็นการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น โดยผู้แสดงได้รับแรงบันดาลใจจากความสนใจของผู้เรียนร้องเพลงในปัจจุบัน โดยผู้แสดงได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการร้องเพลงของ สำนักการขับร้องชาตินิยมต่าง ๆ คือ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาเลียน และนำข้อดีที่ได้ มาผสานกับการร้องของคนไทยทำให้เกิดวิธีการร้องเพลงใหม่ที่มีวิธีการเปล่งเสียง และน้ำเสียงเป็นแบบเฉพาะตัวของผู้แสดงเอง

       กลไกหลักทางด้านเทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงสำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทยนั้น ผู้แสดงได้มุ่งเน้นที่การทำงานของอวัยวะของร่างกายซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงด้วยกัน ๔ ส่วน คือ (๑) ส่วนที่ทำหน้าที่ให้พลังงานกล (๒) ส่วนที่ทำหน้าที่สั่นสะเทือน (๓) ส่วนที่ทำให้เกิดการก้องกังวาน (๔) ส่วนที่ทำให้เกิดการเกลาเสียง เพื่อสร้างสรรค์เทคนิคเสียงร้องที่เป็นนามธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผู้เขียนได้วางตำแหน่งเสียงในที่ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นมิติของเสียงดั่งต้องการ และถ่ายทอดผ่านการแสดงขับร้อง ๓ การแสดงคือ (๑) Crucifixion (๒) Doctoral Voice Recital (๓) The 3rd Chula International New Music Festival and Conference 2013

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alan Riding and Leslie Dunton-Downer. (2006). Eyewitness Companions Opera. New York: DK Publishing.
Amanda Holden. (2001).The New Penguin Opera Guide. London: Penguin Group.
Clifton Ware. (1997). Basic of Vocal Pedagogy: the Foundations and Process of Singing. USA: The
McGraw-Hill Companies.
Fred Plotkin. (1994).Opera 101 a Complete Guide to Learning and Loving Opera. New York:
Hyperion Publictions.
Richard Millers. (1997). National Schools of Singing: English, French, German, and Italian Techniques of
Singing Revisited. USA: Scarecrow Press Inc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-21