การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยาคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้แต่ง

  • ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

บทคัดย่อ

            วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยาคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของการพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 15 คน ภาควิชานาฏดุริยาคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 คน ก่อนที่จะใช้ชุดฝึกทักษะนักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าจากการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ขั้น จากคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดฝึกทักษะเป็น 4.86 คะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดฝึกทักษะเป็น 7.25 ดังนั้น   นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง ทั้ง 11 ท่าโดยเฉลี่ย  คือ  4.06 นั้นคือความก้าวหน้าของการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งการนำชุดฝึกทักษะของครูสุรินทร์ สงค์ทอง มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการตีฆ้องวงใหญ่สู่ความเป็นเลิศ

 

References

ปาหนัน คำฝอย. (2551). การพัฒนาระบบการบันทึกโน้ตเพลงไทย. โครงการวิจัย. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
Kamfoy, P. (2008). The development of Thai notation system, Research. Thaksin University. (in Thai)
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). ฆ้อง. กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด.
The Office of the Royal Society. (1999). Gong, Bangkok: NanMeeBooks Publications Co., Ltd. (in Thai)
สมพงษ์ กาญจนผลิน. (2539). ทักษะการขับร้องเพลงไทย เพลงรำวงและเพลงประกอบการฟ้อนรำ. กรุงเทพบริษัท เลิฟ แฮนด์ ลิฟ เพรส จำกัด.
Kanjanaplin, S. (1996). Skills for singing Thai Songs, Ramwong songs and Thai Dancing Songs, Bangkok: Love and Live Press Co., Ltd. (in Thai)
อาทิตย์ ศรีโพธิ์ทอง. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 (2): บทคัดย่อ.
Atit Si Pho. (2559 January-June). Formulation development work, training teachers to promote competency-based learning in music in the 21st century. Journal of the Institute of Culture and Art University of Sri Marine Trust makes the road.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-21