คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน

ผู้แต่ง

  • ปานชีวา บุตราช อาจารย์ประจําาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

สี, คตินิยม, ความเชื่อ, ศิลปะจีน, วัฒนธรรมจีน

บทคัดย่อ

แนวคิดการใช้สีของชาวจีนก่อร่างจากปัจจัยทางสังคม ปรัชญาความเชื่อ และวัฒนธรรมอย่างยาวนาน เห็นได้จากการใช้สีสันของมนุษย์โบราณตั้งแต่สังคมบุพกาลผ่านสีบนภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การใช้สียังสัมพันธ์ไปถึงความเชื่อ ดังจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมสุสาน ในสมัยสังคมศักดินา สีในงานจิตรกรรมยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย คตินิยมเรื่องสีของชาวจีนในบริบททางวัฒนธรรมเกิดจากประสบการณ์ การรับรู้ และการตีความ สีเดียวกันอาจมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันไป การศึกษาเรื่องสีในวัฒนธรรมจีนไม่เพียงนำเสนอภาพแทนของวัตถุ สัญลักษณ์ อารมณ์ความรู้สึกและปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ  แต่ยังสะท้อนมโนทัศน์แบบจีนผ่านศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2022