วัตถุสำเร็จรูปกับเลือดประจำเดือนในผลงานของศิลปินหญิงร่วมสมัย

ผู้แต่ง

  • เฉลิมพล ชัยณรงค์พร นักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำสำคัญ:

วัตถุสำเร็จรูป, เลือดประจำเดือน, ความเป็นสตรี, วัสดุสำเร็จรูป

บทคัดย่อ

บทความนี้ตั้งใจศึกษาผลงานศิลปะที่ใช้เลือดประจำเดือนของตนเองและวัสดุเก็บตกในการสื่อความหมายเรื่องเพศสถานะ โดยอาศัยการศึกษาว่าศิลปินแต่ละท่านเก็บเลือดประจำเดือนอย่างไรและคัดเลือกวัสดุเก็บตกกับวัสดุอื่น ๆ อย่างไร และวิเคราะห์กระบวนการทำงานร่วมกันของวัตถุต่าง ๆ ว่าสื่อความหมายที่ศิลปินต้องการได้อย่างไรบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของศิลปินแต่ละท่าน ผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ 3 ประเด็นดังนี้ 1. ศิลปินทั้ง 5 ท่านอาศัยองค์ประกอบนี้เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ศิลปินชายไม่สามารถผลิตเองได้หรืือไม่มีความต้องการจะแสวงหามาใช้  2. กระบวนการดังกล่าวนั้นเพื่อชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดระบบคุณค่า สูง-ต่ำ, สะอาด-สกปรก ที่โลกศิลปะสถาปนาไว้และมีผลให้เพศหญิงอยู่ในฝั่ง ต่ำและสกปรกเสมอ เนื่องจากเป็นเพศที่มีอวัยวะทำการผลิตเลือดประจำเดือน 3. ในแง่ขององค์ประกอบทางศิลปะ การใช้เลือดประจำเดือนเป็นการขยายขอบฟ้าของการสร้างสรรค์และทำให้ผู้ชมตระหนักได้ว่ายังมีองค์ประกอบทางศิลปะที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุดและยังมีประเด็นสำคัญที่สามารถสื่อสารได้อีกในอนาคตเป็นจำนวนมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2022