ผลงาน When Adam Delved and Eve Span who was then the Gentleman ของ นที อุตฤทธิ์

ผู้แต่ง

  • รุ่งโรจน์ อริยะสัจจ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

ภาพประดับแท่นบูชา, การล่าอาณานิคม, สัญลักษณ์คริสต์ศาสนา, ความเสมอภาค

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำเสนอเนื้อหาและความหมายที่ปรากฏในผลงาน When Adam Delved and Eve Span who was then the Gentleman? ของนที อุตฤทธิ์
เนื่องจากผลงานชิ้นนี้มีความแตกต่างจากจิตรกรรมประเภทภาพประดับแท่นบูชา (Altarpiece) อยู่หลายประการ เช่น บริบทการสร้างผลงาน เรื่องราวในภาพ
ไม่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนาโดยตรง การใช้สัญลักษณ์คริสต์ศิลป์มาสื่อความหมายร่วมกับการหยิบยืมผลงานศิลปะ (Appropriation Art) ซึ่งสัญลักษณ์หลายอย่างในผลงานต้องอาศัยการตีความโดยการเชื่อมโยงกัน
และกัน  จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงานชิ้นนี้ ว่าสัญลักษณ์ทั้งหลายนั้นมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์แก่การตีความของผู้ชมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรม โดยศึกษาและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคม การเมืองและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ร่วมกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลงาน When Adam Delved and Eve Span who was then the Gentleman? มีเนื้อหาอ้างอิงไปถึง 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การปฏิวัติชาวนาในประเทศอังกฤษ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 และเหตุการณ์การแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษ 16-18 โดยนำเสนอประเด็นความไม่เท่าเทียมกันของผู้คนในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2021