แนวทางพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โคมมะเต้า “Khom Craft” สำหรับศูนย์การเรียนรู้บ้านโคมคำ จังหวัดน่าน

ผู้แต่ง

  • สุชาติ อิ่มสำราญ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวัทยาลัย
  • สริตา เจือศรีกุล สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปทุมมา บำเพ็ญทาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คำสำคัญ:

โคมมะเต้า, บ้านโคมคำ, ชุดการเรียนรู้, จังหวัดน่าน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โคมมะเต้าสำหรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โคมมะเต้าของศูนย์การเรียนรู้บ้านโคมคำ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รูปแบบ และวิธีการประดิษฐ์โคมมะเต้าของจังหวัดน่าน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบการทำงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โคมมะเต้า ประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรม 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมชุดหัดยะแป๋งโคม เป็นการปฏิบัติตั้งแต่ประกอบขึ้นโครงโคมมะเต้าและติดกระดาษตกแต่งโคมด้วยตนเอง และกิจกรรมชุดตกแต่งแป๋งโคม เป็นการปฏิบัติเฉพาะการติดกระดาษตกแต่งโคมซึ่งจะไม่ซับซ้อนและใช้เวลาน้อยกว่าชุดแรก2) องค์ประกอบชุดกิจกรรม ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์จากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ใบความรู้ ใบคู่มือการทำกิจกรรม และเว็บไซต์ของกิจกรรม ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ ชุดกิจกรรมแบบธรรมดาสำหรับการประดิษฐ์โคมมะเต้า 1 ใบ และชุดกิจกรรมคู่รักสำหรับประดิษฐ์โคมมะเต้า 2 ใบ ซึ่งมีสีสันและลวดลายเหมือนกันตามความเชื่อ 3) กระบวนการทำกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นเรียนรู้ ขั้นปฏิบัติกิจกรรม และขั้นแชร์ผลงาน และ 4) แผนภาพกระบวนการออกแบบกิจกรรมจากศิลปะพื้นบ้านอธิบายกระบวนการออกแบบกิจกรรมที่สังเคราะห์ได้จากการพัฒนาชุดกิจกรรม ทั้งนี้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดกิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โคมมะเต้าของศูนย์การเรียนรู้บ้านโคมคำได้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุชาติ อิ่มสำราญ, คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวัทยาลัย

นายสุชาติ อิ่มสำราญ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2021