จิตรกรรมสื่อผสมการปะติดผ้าด้วยเทคนิค Appliqué ปักด้วยมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานวาดภาพโดยเด็กออทิสติก

ผู้แต่ง

  • เมตตา สุวรรณศร หัวหน้าหมวดภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำสำคัญ:

ออทิสติก, เย็บปัก, ถักทอ, ดุนนูน, แอพพลิเค

บทคัดย่อ

งานวิจัยและสร้างสรรค์นี้กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการวิจัยใช้เกี่ยวกับตั้งคำถามถึงการแสดงออกทางศิลปะของเด็กออทิสติก จากนั้นจึงนำผลลัพธ์จากการวิจัยมาสู่ส่วนที่สองคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีจุดเริ่มต้นจากการแสดงออกดังกล่าวโดยผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่งวิธีการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงานศิลปะของเด็ก เมื่อได้ข้อสรุปจึงนำความเข้าใจดังกล่าวมาเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานสร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่าศิลปะมีส่วนช่วยในการบำบัดภาวะอาการสมาธิสั้นทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อได้นานกว่ากิจกรรมอื่น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการหลายด้านให้กับเด็กออทิสติก เช่น ทำให้สมาธิดีขึ้น เพิ่มทักษะทางความคิด มีความคล่องตัวในการสื่อสารอันเกิดจากการเรียนรู้สภาพแวดล้อม โดยผลงานศิลปะจากจินตนาการของเด็กออทิสติกนั้นเป็นความงามที่บริสุทธิ์ไร้การปรุงแต่ง การสร้างสรรค์งานศิลปะจากข้อสรุปดังกล่าวเลือกใช้เทคนิคทางหัตถกรรมการปะติดผ้าด้วยเทคนิค แอพพลิเค (Appliqué) หรือการปะติดเศษผ้า (collage) เพื่อให้เกิดผลงานจิตรกรรมสื่อผสมที่แสดงออกถึงจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเด็กออทิสติกและการสร้างสรรค์ที่ไร้การปรุงแต่งได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2021