วิธีการสื่อสารแนวความคิดผ่านภาพบนอินสตาแกรมของพิพิธภัณฑ์ไอศกรีม

ผู้แต่ง

  • ลักษมณ กมลปลื้ม นักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

พิพิธภัณฑ์ไอศกรีม, อินสตาแกรม, การเล่าเรื่อง, รูปภาพ, รูปสัญญะ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำเสนอรูปแบบและวิธีการสื่อสารแนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไอศกรีม ( Museum of Ice Cream) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านรูปภาพที่ปรากฏบนแพลทฟอร์ม (Platform)[1] อินสตาแกรม (Instagram) อย่างเป็นทางการของพิพิธภัณฑ์ ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้ว่า @museumoficecream  โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากรูปภาพที่ปรากฏบนอินสตาแกรมดังกล่าวตลอดช่วงปี ค.ศ. 2016 ร่วมกับคำบรรยายใต้ภาพ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงแก่อัตลักษณ์องค์กร ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ไอศกรีมใช้กลวิธีการสื่อสารที่สำคัญ 3 ประการ ในการสร้างความเข้าถึงสารแก่ผู้ชม ได้แก่ การหยิบยืม การเน้นย้ำ และการชี้นำ ส่งผลให้กลุ่มภาพต่าง ๆ ในอินสตาแกรม สามารถสื่อความหมายได้ในหลายประเด็น และพบสัญญะมากกว่าหนึ่งภายในรูปเดียวกัน วิธีการดังกล่าวสร้างความง่ายต่อการเข้าถึง นำมาซึ่งการดึงดูดผู้คนเชื่อมโยงสู่ผู้คนได้ในหลากหลายวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ อินสตาแกรมดังกล่าวจึงสามารถเพิ่มยอดผู้ติดตามจำนวนมากได้ในระยะเวลาไม่นาน อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการสื่อสารแนวคิดของสถาบัน และหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 

[1] แพลตฟอร์ม (Platform) ในศัพท์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ฐานบริการ กล่าวคือ เป็นระบบฐานให้บริการฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ, Platform, เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://dict.drkrok.com/platform/

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020