บริบทที่แตกต่างกันของเกย์ในสังคมเมืองกับเกย์ล้านนาและการศึกษาภาพเกย์จากจิตรกรรมวัดภูมินทร์

ผู้แต่ง

  • กฤษฎางค์ อินทะสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

เกย์, เควียร์, ล้านนา, จิตรกรรมพื้นบ้าน

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษารวบรวมความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อ “เกย์” ผ่านงานศิลปกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาภาพรวมของเกย์ในสังคมไทยเพื่อให้ได้เข้าใจถึงภาพรวมของพฤติการณ์เกย์ไทย และเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกย์ในสังคมเมืองหลวงกับเกย์ในสังคมชายขอบอย่างล้านนาที่มีกฎเกณฑ์ทางเพศแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพลักษณ์ สถานการณ์ของเกย์ และการต่อรองให้ได้มาซึ่งพื้นที่ในการแสดงออกผ่านกิจกรรมของเกย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ทฤษฎี “เควียร์” เข้ามาเป็นกรอบในการมองมิติของเกย์ทั้งสองพื้นที่เพื่อให้เห็นบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้เกย์เมืองหลวงและเกย์ล้านนามีความแตกต่างกัน รวมไปถึงการศึกษาทัศนคติของสังคมที่มีต่อเกย์ทั้งสองพื้นที่อีกด้วย โดยรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ และบทความที่มีความเกี่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์งานศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเกย์ในพื้นที่ของวัฒนธรรมล้านนา โดยเลือกใช้ภาพจิตรกรรมพื้นบ้านล้านนาของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นตัวอย่างในการศึกษาที่อาจเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่หรือบันทึกทางศิลปกรรมที่แสดงถึงทัศนคติของชาวล้านนาที่มีต่อเกย์ เหมือนอย่างที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020