บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกระบวนการทางศิลปะ: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองบางหลวง

ผู้แต่ง

  • กิตติ์นิธิ เกตุแก้ว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, ผู้สูงอายุ, กระบวนการทางศิลปะ, ชุมชนริมคลองบางหลวง

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาชุมชนริมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ย่านบ้านศิลปิน โดยนำเสนอบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกระบวนการทางศิลปะ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาภายในท้องถิ่นหรือโครงการบ้านศิลปินที่เกิดขึ้นในชุมชนในปัจจุบัน รวมทั้งการรับรู้ชุมชน การรับรู้ความสามารถ การสนับสนุนจากครอบครัวที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบทบาทสภาพชีวิตประจำวันต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020