กระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร

ผู้แต่ง

  • พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

คำสำคัญ:

ค่ายศิลปะ, ศิลปศึกษา, ชุมชน, เยาวชน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอกระบวนการดำเนินงานโครงการ “ค่ายศิลปศึกษาสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชนเพื่อต่อยอดเส้นทางงานประกวดและส่งเสริมอาชีพ” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ในสถานการณ์จริง และเป็นการนำความรู้ด้านศิลปะสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของเยาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอันนำไปสู่การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร อีกด้วย

            โดยการดำเนินงานของโครงการนี้ได้ศึกษาและทบทวนนิยามของคำว่าค่ายศิลปะ แนวคิด PDCA ของ William Edwards Deming และแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อใช้เป็นฐานความรู้สำหรับดำเนินการของโครงการได้อย่างมีกระบวนการและเป้าหมายที่ชัดเจน

ซึ่งจากผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการและกิจกรรมย่อยในค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.5 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตัวตามภาระหน้าที่ของการเป็นครูได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นครูที่ดีผ่านกิจกรรมในโครงการค่ายศิลปศึกษาและยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะด้วย นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นการนำความรู้ด้านศิลปศึกษาออกไปสู่ชุมชนภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นตัวกลางได้อย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020