บันทึกเกี่ยวกับภาพโอโจโยฌูจากการสำรวจ ณ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2562)

ผู้แต่ง

  • น้ำใส ตันติสุข Thammasat University

คำสำคัญ:

โอโจโยฌู, ภูมิทั้ง 6, นรก, ญี่ปุ่น, จิตรกรรม

บทคัดย่อ

ภาพภพภูมิหลังยุคกลางในประเทศญี่ปุ่นยังมีความจำเป็นที่ต้องสำรวจผลงานเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่หลากหลายและมีจำนวนมากขึ้น บทความชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการสำรวจภาพภพภูมิประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ภาพโอโจโยฌู (Oujouyoushuu-e)” ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ภาพนรก “Jigoku-ezu” วัดเซ็งโก ภาพโอโจโยฌู “Oujouyoushuu-ezu” วัดฮะยะอน จังหวัดโทะยะมะ ภาพนรก “Jigoku-e” วัดอินโจ และภาพโอโจโยฌู “Oujouyoushuu-zu” วัดคันนน จังหวัดมิเอะ จากการสำรวจทำให้ทราบว่าผลงานเหล่านี้แม้จะมีการคัดลอกรูปแบบภาพภพภูมิที่มีอยู่เดิม เช่น ได้รับอิทธิพลของภาพภูมิทั้ง 6 วัดโฌจุระอิโง รวมถึงผลงานภาพพิมพ์ที่องค์ประกอบคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะภาพประกอบจากหนังสือโอโจโยฌูที่ตีพิมพ์สมัยเอโดะ แต่ก็มีการจัดวางโครงสร้างใหม่ เพิ่มองค์ประกอบใหม่ หรือใช้องค์ประกอบเดิมในบริบทใหม่ นอกจากนี้ยังเห็นตัวอย่างการนำเสนอตัวตนของศิลปินในผลงานด้วย จึงมีส่วนที่น่าสนใจไม่น้อยในแง่วิวัฒนาการของการสร้างภาพ ทั้งยังสะท้อนพัฒนาการของคติความเชื่อเกี่ยวกับภูมิหรือโลกหลังความตายที่ไม่ยึดติดตามคำกล่าวในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-11-2020