สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง

  • เมธาวี กิตติอาภรณ์พล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

การจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, สื่อการเรียนรู้, เยาวชน

บทคัดย่อ

   การให้ความรู้ในบริบทของพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือหอศิลป์ของประเทศไทยยังมีปัญหาด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน จากประสบการณ์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จากต่างประเทศ
พบว่ามีการผลิตสื่อใบงานในประเภทสิ่งพิมพ์สำาหรับให้บริการอย่างแพร่หลายและเข้าถึงได้ง่าย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาและวิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน โดยผู้เขียนได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและตัวอย่างสื่อ
การเรียนรู้ดังกล่าว ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์
ของประเทศไทย 2) สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในรูปแบบสิ่งพิมพ์ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและตัวอย่าง 3) ข้อเสนอแนะจากนักการพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ 4) สาระมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ 5)
ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กในพิพิธภัณฑ์
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เหมาะ
สมสำาหรับเยาวชน ควรมีการพัฒนาโดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 1) การนำไปใช้จริง ควรมี
การทดลองนำไปใช้จริง คำนึงถึงสถานการณ์และควรให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะทดลองใช้
ด้วย 2) เนื้อหา การตั้งคำถามและกิจกรรม ควรเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนวิชา
ทัศนศิลป์ในบริบทของโรงเรียนหรือตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด ควรใช้คำถามที่หลาก
หลาย รวมถึงมีการใช้คำถามแบบนิรนัยด้วย 3) การพัฒนาภาพรวมของสื่อ ควรใช้ภาษาที่
กระชับและเหมาะสมกับช่วงอายุของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย คำนึงถึงการอกแบบภาพรวมที่
สอดคล้องไปกับการใช้งานจริงด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

23-07-2019