การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยชุด “เหิร”

ผู้แต่ง

  • วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การแสดงร่วมสมัย, กิ่งกะหร่า, วิธีด้นสด

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยชุด “เหิร” นี้ มีจุดประสงค์เพื่อทดลองและสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลีลาการเคลื่อนไหวของฟ้อนนกกิ่งกะห
ร่า ด้วยกระบวนการวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาและวิเคราะห์วิธีการออกแบบลีลาโดยใช้ท่วงท่าของฟ้อนนกกิ่งกะหร่ามาปรับประยุกต์เข้ากับทักษะ
ความสามารถ ของนักแสดงให้เกิดการสื่อสารกับผู้ชมสมัยใหม่ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ การค้นคว้าเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ประสบการณ์ของผู้วิจัยในการมีส่วนร่วมในฐานะนักแสดง การมีส่วนร่วมในการสัมมนา การสำารวจข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนการนำาเสนอผลงานต่อสาธารณชนในช่วงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560 และสรุปผลการวิจัยหลังจากทำการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจับพบว่า การสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยที่ปรับ/ประยุกต์
ใช้ฟ้อนนกกิ่งกะหร่าเป็นจุดตั้งต้นในการทำงาน ทำให้นักวิจัย นักแสดง ผู้ขับเพลงซอ และนักดนตรีพื้นบ้าน เกิดการตีความแล้วเลือกใช้ทักษะความชำนาญแสดงไปตามบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง สนับสนุนให้การแสดงสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครกับผู้ชมร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ การสร้างสรรค์แสดงร่วมสมัยชิ้นนี้มีความแตกต่างไปจากแบบดั้งเดิม ผู้วิจัยมิได้
มีจุดประสงค์ทำลาย หากแต่เป็นเพียงการค้นหาแนวทางต่อยอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้ดำรงอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างเท่าทันและเกิดการปรับปรนอย่างมีพลวัต

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

23-07-2019