รายงานวิจัย“การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน : กรณีศึกษา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร

ผู้แต่ง

  • เตยงาม คุปตะบุตร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

ศิลปะร่วมสมัย, อาเซียน

บทคัดย่อ

แผนงานวิจัย “การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน : กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์” มีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ 1) เพื่อสำรวจความหลากหลาย
ของรูปแบบ เทคนิค อุปกรณ์ และลักษณะเฉพาะของสื่อศิลปะร่วมสมัยในแต่ละประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 2) เพื่อสำรวจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัย อันได้แก่ พื้นที่ของศิลปะ
ร่วมสมัย บริบททางสังคม และบทบาทของสถาบันศิลปะ การรู้เท่าทันพัฒนาการของศิลปะ
ร่วมสมัยในอาเซียนนี้ถือเป็นความจำเป็นที่ทางคณะผู้วิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

จำาเป็นต้องรู้ เข้าใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังนักศึกษา ผู้ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนวงการ
ทัศนศิลป์ในระดับอาเซียนต่อไป
ขอบเขตของแผนงานวิจัย ได้แก่ การใช้วิทยาวิจัยเชิงคุณภาพ การลงพื้นที่ภาคสนามใน 5
ประเทศ ได้แก่ ลาว เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และรัฐสิงคโปร์ และแผนงานวิจัยประกอบ
ไปด้วย 6 โครงการวิจัยย่อย โดยที่ผู้วิจัยในแต่ละโครงการ เลือกหัวข้อวิจัยตามพื้นฐานทาง
วิชาการทางทัศนศิลป์ของตนเอง
วิธีวิทยาที่ใช้ในทุกโครงการเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การรวบรวม
ข้อมูลภาคเอกสาร 2) การลงพื้นที่ภาคสนาม 3) การสัมภาษณ์ 4) การสังเกต และ 5) การ
บันทึก วิธีวิทยาของแต่ละโครงการย่อยมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล
ที่ต้องการเก็บรวบรวม และบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
ขั้นตอนการดำาเนินงานของแผนงานวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยในแต่ละโครงการวิจัยย่อยได้เก็บข้อมูล
ภาคเอกสารในประเทศไทยก่อน หลังจากนั้นจึงเดินทางไปสำรวจศิลปะร่วมสมัยในต่างประเทศ
ต่อมาผู้วิจัยได้ข้อมูลดิบจากภาคสนามมาทำให้เป็นสารสนเทศ วิเคราะห์สารสนเทศ เขียน
ผลการวิจัย สุดท้ายจึงส่งให้หัวหน้าแผนงานวิจัยฯ วิเคราะห์ภาพรวม และสรุปผลการวิจัย
การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียนเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทาย กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา และ
วิเคราะห์ศิลปะร่วมสมัยในอาเซียนอาจจะต้องใช้วิธีการเก็บหอมรอมริบ ค่อย ๆ เก็บ ค่อย ๆ
สะสม เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาและต้องช่วย ๆ กันทำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อ
การสร้างความรู้เชิงภูมิภาค (Regional Knowledge) ในอนาคตได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

23-07-2019