แนวทางการพัฒนาการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทางศิลปะตามแนวเกมมิฟิเคชันทางออนไลน์

ผู้แต่ง

  • ณหทัย อริยวัฒน์วงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
  • อินทิรา พรมพันธุ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

แนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทางศิลปะ, เกมมิฟิเคชันทางออนไลน์, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทคัดย่อ

การแนะแนวการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านศิลปะ เป็นปัจจัยช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในตนเองและรู้เกี่ยวกับอาชีพทางศิลปะมากขึ้น โดยช่วงวัยที่เหมาะสม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะผู้เรียนต้องเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงต้องการหาแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพศิลปะให้กับผู้เรียนที่สนใจด้านศิลปะ สามารถเข้าถึงการแนะแนวได้ด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบของเกมมิฟิเคชันออนไลน์ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความน่าสนใจในการแนะแนว  โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทางศิลปะตามแนวเกมมิฟิเคชันทางออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการวิจัยด้วยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยสรุปแนวทางได้ ดังนี้ 1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนศิลปะระดับอุดมศึกษา อาชีพทางด้านศิลปะ และคุณสมบัติของแต่ละอาชีพ  แบ่งสาขาทางศิลปะ ออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาประยุกต์ศิลป์ และสาขาศิลปศึกษา 2. ออกแบบโครงสร้างของนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทางศิลปะตามแนวเกมมิฟิเคชันทางออนไลน์ มีขั้นตอนตามหลักการแนะแนวของแฟรงค์ พาสันส์ คือ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์อาชีพ และตัดสินใจเลือกอาชีพ รวมทั้งวางแผนการศึกษาของตนเอง โดยประยุกต์ใช้องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน ได้แก่ 1. เป้าหมาย 2. กฎ  3. การป้อนกลับ และ 4. รางวัล  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผนการศึกษาต่อสู่อาชีพศิลปะที่เหมาะสมกับตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2021