รูปลักษณ์แห่งสัญชาตญาณการปกป้อง

ผู้แต่ง

  • กรัญญศ ขาวพราย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำสำคัญ:

สัญชาตญาณ, การปกป้อง, ภัยคุกคาม, ความกลัว, ประติมากรรม

บทคัดย่อ

จากการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน อันแสดงออกถึงรูปลักษณ์แห่งสัญชาตญาณการปกป้อง ซึ่งนับเป็นสัญชาตญาณแรกของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องการปกป้องให้ตนพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ที่เข้ามาคุกคามต่อชีวิต สิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีวิวัฒนาการ ในการปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อม จนนำไปสู่การสร้างรูปลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่งทนทาน คือการนำกระดูกมาห่อหุ้มอยู่ภายนอกร่างกาย เมื่อมีผู้พบเห็นจะเกิดถึงความรู้สึกถึงความน่ากลัว น่าเกรงขาม จากลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยเลงเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องการปกป้องตนเองให้รอดจากห่วงโซ่อาหาร อันเป็นวงจรของสิ่งมีชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า ผู้ใดแข็งแรงกว่าย่อมอยู่รอด ผู้ใดอ่อนแอกว่าย่อมตกเป็นเหยื่อ1 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากตำรา เอกสารทางวิชาการ บทความ หนังสือ และการค้นคว้าจากสื่อต่างๆ รวมทั้งเก็บข้อมูลภาคสนามจากสถานที่จริง ทางชีววิทยาของสัตว์กระดองแข็งของจริงจำนวนมาก จนทำให้สามารถเข้าใจได้ถึงลักษณะโครงสร้างภายนอก ที่สร้างภาพลักษณ์ของสัตว์ที่ทำการศึกษา รวมทั้งศึกษาข้อมูลทางศิลปะของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานอันแสดงออกถึงแนวคิด และลักษณะรูปลักษณ์แห่งสัญชาตญาณการปกป้องตนเองในหลายเทคนิคได้อย่างลงตัว จนนำไปสู่ผลของการศึกษาที่ทำให้เห็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่สร้างเกราะป้องกันตนเอง และการวิวัฒนาการได้อย่างน่าสนใจของสิ่งมีชีวิต รูปลักษณ์ที่สื่อความหมายให้ผู้รุกรานเกรงกลัว และกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต และการเคารพสิทธิของผู้อื่น อันจะส่งผลให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ไม่มีการแย่งชิง ทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

23-07-2019