ทวิตเตอร์เบิร์ดสู่ X. It's what's happening สัญญะที่ซ่อนไว้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์

ผู้แต่ง

  • กฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การออกแบบตราสัญลักษณ์, ทวิตเตอร์, การบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์, สัญญะ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอเนื้อหาของการออกแบบตราสัญลักษณ์ทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) การบริการที่ได้รับความนิยม โดยทำการศึกษาการออกแบบตราสัญลักษณ์ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2566 บทความนี้ได้วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นของการออกแบบตราสัญลักษณ์ Twitter ที่เชื่อมโยงผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ทำให้กระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์ล้วนมีสัญญะที่ซ่อนไว้ในผลงานการออกแบบ   ตราสัญลักษณ์ได้มีการปรับและถูกแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบอย่างเช่นในปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้าการออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้เพื่อจะค้นหาสัญญะที่ซ่อนไว้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ทวิตเตอร์ ตั้งแต่จุดกำเนิดตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์แรกอย่างเป็นทางการ การร่วมกันของสัญลักษณ์นก จนถึง Elon Designer รีแบรนด์ Twitter เป็น “X” ล้วนแต่เป็น การใช้ภาพแทนความหมายที่สัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนในแต่ละยุคสมัยจึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องบันทึกของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเช่น เมื่อก่อนตราสัญลักษณ์ทำหน้าที่ในฐานะหน้าตาของการบริการที่สะท้อนตัวตนและสร้างการจดจำให้กับผู้ใช้งาน แต่ในปัจจุบันตราสัญลักษณ์ไม่ได้ทำหน้าที่สร้างการจดจำเพียงอย่างเดียวแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงความหมายสัญญะมากกว่าความสวยงามทางด้านการออกแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่าจะสร้างการจดจำด้วยวิธีใด ดังนั้นการออกแบบตราสัญลักษณ์ในปัจจุบันอาจไม่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างการจดจำเพียงอย่างเดียวแต่จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (Ux/Ui) เข้ามาทำหน้าที่แทนตราสัญลักษณ์อีกด้วย

References

Editorial. (2009). TIME: Twitter and new media are changing the way we communicate. Prachathai.

Gorny, L. (Year). Twitter rapidly rebrands as "X" with user-submitted logo. It's Nice That. [Online] Available at https:// www.itsnicethat.com/news/twitter-x-logo-graphic-design-240723 [Retrieved Month Day, Year]

Lau, R. (Year). The Twitter Logo And Brand: A Mighty Evolution To Perfection. Logo.com. [Online] Available at https://logo. com/blog/twitter-logo [Retrieved Month Day, Year]

Pattanopas, T. (2008). Semiotics and visual representations. Academic Journal, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 01-2008, 35-50.

Phothiwat, W. (Year). The use of the letter P style as a symbol communicates the meaning of parking. Bangkok: Department of Visual Communication Design, Bansomdejchaopraya Rajabhat University.

Shewale, R. (Year). Twitter Statistics In 2023 — (Facts After "X" Rebranding). Demand Sage. [Online] Available at https://www. demandsage.com/twitter-statistics/#:~: text=Twitter%20has%20528.3%20million%20monthly%20active%20users [Retrieved Month Day, Year]

Sungsomsakul, R., & Watthanaprapa, N. (2019). Study of negative behavior of using social media on Twitter. In Proceedings of the 2nd National Conference on Presenting Research Results of Students in the Humanities and Social Sciences (2013 – 2021). Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University.

Twitter Search Team. (Year). "The Engineering Behind Twitter’s New Search Experience." Twitter Engineering Blog. Twitter. [Online] Available at [URL] [Retrieved Month Day, Year]

Wikipedia. (Year). Twitter. Accessible from https://th.wikipedia.org/wiki/Twitter [Retrieved Month Day, Year]

Wongkitrungrueang, T. (2009). "This loud Twitter sound (from a small bird)." Documentary Magazine.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28