กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกษียณ)
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ อินทิรา นาควัชระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิติมา เสือทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร.อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง