เกี่ยวกับวารสาร

วารสารดีไซน์เอคโค ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารเพื่อการออกแบบ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยด้านศิลปะประยุกต์ นฤมิตศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปหัตถกรรม บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ และต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการวารสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งพิจารณาและตีพิมพ์

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารดีไซน์เอคโค มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านด้านศิลปะประยุกต์ นฤมิตศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ  (double-blind review) และต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการวารสารดีไซน์เอคโค

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา