การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทแวร์สําหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัฒนธรรมวิถีจากแนวคิดศิลปะโพสต์ฮิวเมนอาร์ต

ผู้แต่ง

  • ภัสสวัฒน์ ทับไทร ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

สตรีทแวร์, วัฒนธรรมวิถี, โพสต์ฮิวเมนอาร์ต

บทคัดย่อ

กลุ่มวัฒนธรรมวิถีเป็นกลุ่มคนในช่วงเจเนอเรชั่นวายตอนปลายถึงเจเนอเรชั่นซี มีรสนิยมการแต่งกายที่สวนทางกับรูปแบบแฟชั่นกระแสหลัก ให้ความสนใจรูปแบบการแต่งกายสตรีทแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรมย่อย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดการออกแบบ โอกาสการสวมใส่ และเทคนิคการผลิตสินค้าแฟชั่นที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ (2) สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบคอลเลกชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออกงานและชุดต้นแบบจำนวน 4 ชุด ด้วยเทคนิคการผลิตแบบดิจิทัล งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัย (1) เชิงปริมาณด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (2) เชิงคุณภาพด้านแนวคิดการออกแบบและแรงบันดาลใจเพื่อออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัฒนธรรมวิถีมีความสนใจการออกแบบแฟชั่นด้วยศิลปะโพสต์ฮิวเมนอาร์ตคิดเป็น ร้อยละ 64.3 มีความสนใจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรูปแบบสตรีแวร์ ร้อยละ 59 มีความสนใจเทคนิคการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคการผลิตแบบดิจิทัล ร้อยละ 91 และ (2) ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการพัฒนาแนวโน้มแฟชั่นสู่การสร้างแผนภาพแรงบันดาลใจ และทดลองออกแบบสร้างสรรค์คอลเลกชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต้นแบบด้วยเทคนิคการผลิตแบบดิจิทัล จำนวน 4 ชุด

References

Herrman J. (2017, 27 June). Why the Far Right Wants to Be the New ‘Alternative’ Culture. The New York Times Magazine.https://www.nytimes.com/2017/06/27/magazine/why-the-far-right-wants-to-be-the-new-alternative-culture.html

Kordic A., Godward F., and Martinique E. (2016, 7 October). Posthumanism and Contemporary Art. https://www.widewalls.ch/magazine/posthumanism-contemporaryart

Mikahila L. (2022, 6 December). 3D Knitwear: How 3D Printing Is Revolutionizing the Fashion Industry. 3D Natives. https://www. 3dnatives.com/en/3d-printing-knitwear-220720215/#!

Phanthanasaewee S. (2016). Korean Popular Culture and Purchasing Decision about Diet and Beauty Supplement Products for Female Consumers in Bangkok. Suthiparithat Journal, 30(96) (October – December) 146-157.

Temkampanart A. (2008, 9 October). The meaning of Culture. Office of the National Culture Commission. Ministry of Culture. http://www.openbase.in.th/node/5954

Welch A. (2015, 15 July). The Keys to Streetwear. https://www.mrporter.com/en-us/journal/fashion/the-keys-to-streetwear-783008

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30